Informacija telefonu +37064611366

Pirkimo sąlygos ir nuostatos

BENDROSIOS ELEKTRONINĖS PREKYBOS PRODUKTŲ

PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

Paskutinį kartą atnaujintos 2022-04-27
I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.1. Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.groziovita.lt
1.2. Paskyra – Pirkėjo Elektroninės parduotuvės vartotojo paskyra, skirta apsipirkti
Elektroninėje parduotuvėje.
1.3. Pardavėjas – UAB Aivensa, įmonės kodas 304456417, buveinė Ūdrų k. 1-1, Ūdrų k., LT-38301 Panevėžio r.
1.4. Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, taip pat
juridinis asmuo arba nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.5. Grožio priemonės/Produktas – Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje parduodami įvairūs produktai susiję su grožiu kiti produktai.
1.6. Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Produkto su pasirinktu medžiagų komplektu
pirkimo-pardavimo sutartis Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje.
1.7. Taisyklės – šios Bendrosios elektroninės prekybos produktų pirkimo-pardavimo taisyklės.
1.8. Kitos taisyklės – bet kokios kitos taisyklės, tvarkos, politikos ar kitokio pobūdžio teisiniai
dokumentai, kurių būtinumą numato Lietuvos Respublikos teisės aktai ar kurie reikalingi
siekiant nustatyti aiškias Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas tikslu įvykdyti sėkmingą
pirkimą naudojantis Elektronine parduotuve.
1.9. Užsakymas – Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo pateikiamas produktų su pasirinktu
medžiagų komplektu užsakymas.
1.10. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
II. BENDROSIOS NUOSTATOS
II.1. Šios Taisyklės užtikrina Pirkėjo ir Pardavėjo teises, nustato abiejų šalių pareigas,
atsakomybę ir kitas su produktų pirkimu – pardavimu Elektroninėje parduotuvėje susijusias
taisykles. Taisyklės nustato Elektroninės parduotuvės prekių užsakymo, pirkimo,
grąžinimo sąlygas ir tvarką, atsiskaitymo už grožio priemones- produktus tvarką.
II.2. Pirkėjas, prieš įsigydamas Pardavėjo produktus turi patvirtinti, kad yra susipažinęs ir
sutinka su:
II.2.1. Bendrosiomis elektroninės prekybos produktų pirkimo-pardavimo taisyklėmis;
II.2.2. Privatumo politika;
II.2.3. Produktų pristatymo ir grąžinimo tvarka;
II.2.4. Kitomis taisyklėmis, kurios yra skelbiamos Pardavėjo internetinėje svetainėje ir yra
prašoma su jomis susipažinti pirkimo metu.
II.3. Sutikti arba nesutikti su atitinkamais Pirkėjo asmens duomenų panaudojimo būdais
Pirkėjas gali pažymėdamas tai Elektroninės parduotuvės numatyta tvarka. Plačiau apie tai
Pirkėjas gali susipažinti Privatumo politikoje.
II.4. Elektroninės parduotuvės tinklapyje paskelbtos Produktų Pristatymo sąlygos, Mokėjimo – atsiskaitymo būdai. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.”
būdai, Garantijos ir grąžinimo taisyklės yra šių Taisyklių sudedamosios dalys, su kuriomis
Pirkėjas privalo susipažinti prieš sudarydamas Sutartį.
II.5. Pirkėjas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje ir pažymėjęs varnelę prie teiginio
„Susipažinau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis ir privatumo politika“, patvirtina, kad su
šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui
patvirtinus Taisykles, jos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
II.6. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai maksimalia
teisės aktų leidžiama apimtimi atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors
jam tokia galimybė buvo suteikta.

II.7. Sutartys Elektroninėje parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Pardavėjas,
sudarydamas Sutartis su Pirkėjais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
nuostatomis, reglamentuojančiomis nuotolines sutartis, ir Lietuvos Respublikos 2014-07-
22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“ bei
kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais grožio produktų pirkimą.
II.8. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, pakeistas
Taisykles paskelbdamas Elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo
paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
II.9. Pirkti produktus Elektroninėje parduotuvėje gali visi veiksnus fiziniai asmenys, kurių
veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, taip pat juridiniai asmenys arba nurodytų asmenų
tinkamai įgalioti atstovai.
II.10. Prekyba Elektroninėje parduotuvėje vykdoma Lietuvos Respublikoje. Produktų
pristatymas galimas ir į kitas Europos Sąjungos/Šengeno šalis, Šalims suderinus Produkto
pristatymo sąlygas.
II.11. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Elektroninės
parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.
III. ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS PASKYRA
III.1. Pirkėjas gali įsigyti Produktu ir medžiagas Elektroninėje parduotuvėje sukurdamas
individualią Paskyrą arba pateikdamas Užsakymą nesukurdamas Paskyros.
III.2. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Paskyra, prie kurios Pirkėjas gali
prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.
III.3. Registracijos Elektroninėje parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip
naudojantis Elektronine parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti.
Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis Elektronine
parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl
pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
III.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo Paskyroje keisti ir papildyti duomenis ar
pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo Paskyrą.
III.5. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Paskyros duomenų ir slaptažodžio slaptumą ir jų
neatskleidimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo
duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Elektroninėje parduotuvėje
atliekami prisijungus prie Pirkėjo Paskyros. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų
veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis ir/ar Pirkėjo
Paskyra.
III.6. Pirkėjas įsipareigoja atidžiai stebėti savo elektroninį paštą, kad galėtų laiku atkreipti
dėmesį į informaciją, kurią atsiuntė Pardavėjas.
IV. ATSISKAITYMAS UŽ PRODUKTUS
IV.1. Atsiskaitymas už Produktus galimas naudojantis bankiniais pavedimais arba
mokėjimus kortelėmis per PAYSERA platformą.
IV.2. PVM sąskaita faktūra Pirkėjui yra pateikiama elektroniniu paštu po Produkto, apmokėjimo. Arba apmokėjus fizinėje parduotuvėje atsiemant.
IV.3. Jei avansinis arba mokėjimas už visą Produktą nėra atliktas, laikoma, kad Sutartis nėra
sudaryta.
IV.4. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną
Produktų ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui, tačiau Pardavėjas neprisiima jokios
atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo
apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat
Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant
ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo ir/ar įvedimo,

neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų
pasekmių.
IV.5. Dėl besikeičiančių žaliavų kainų galutinė produkto kaina gali skirtis nuo pateiktos
Elektroninėje parduotuvėje. Visą tiksliausią informaciją dėl galutinio pasiūlymo gausite
susisiekę su mūsų pardavimų vadybininku Tomu.
V. UŽSAKYMO VYKDYMAS IR PRODUKTŲ PRISTATYMAS. GARANTIJOS
V.1. Pirkėjas, užsakydamas Produktus su pasirinktu medžiagų komplektu turi nurodyti
pristatymo adresą.
V.2. Užsakymas pradedamas vykdyti po to, kai Pirkėjas apmoka avansą arba visą sumą už
Produktus ir jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo banko sąskaitą.
V.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti Produktus asmeniškai, arba teisės aktų nustatyta tvarka
įgalioti kitą asmenį, informuodamas apie tai Pardavėją. Ši informacija nurodoma Užsakymo
pateikimo metu.
V.4. Produkto pristatymas jau yra įskaičiuotas į Produkto kainą, todėl papildomas mokestis
nėra skaičiuojamas, išskyrus šiose Taisyklėse numatytus atvejus.
V.5. 3-4 dienos iki Produkto pristatymo su Pirkėju telefonu ar elektroniniais pašto adresais
yra suderinamas tikslus Produkto pristatymo laikas.
V.6. Produkto iškrovimu Pirkėjo nurodytu adresu rūpinasi Pardavėjas. Pirkėjas turi
užtikrinti, kad vieta į kurią Produktas bus pristatomas būtų lengvai privažiuojama. Priešingu
atveju, Produktas su medžiagų komplektu arba jau pilnai paruoštas Produktas nebus
pristatytas į Pirkėjo nurodytą vietą. Už pakartotinį pristatymą Pardavėjas skaičiuos nustatytą
mokestį.
V.7. Dėl Produkto pristatymo į kitą šalį, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju dėl sąlygų
suderinimo.
V.8. Jei Pirkėjas pageidautų, Pardavėjas gali pasiūlyti ir kitų Elektroninės
parduotuvės asortimente nepateiktų Produktų ar paslaugų, susijusių su namelių pardavimu,
apdaila ir montavimu. Tokių Produktų ir paslaugų užsakymas kiekvienu atveju derinamas su
Pirkėju individualiai, susisiekus telefonu +37064611366 ar el. paštu info@groziovita.lt
V.9. Atlikę pirkimą mūsų Elektroninėje parduotuvėje, apie Užsakymo patvirtinimą Pirkėjas
gausi pranešimą jo nurodytu el. paštu. Tik gavus patvirtinimą iš Pardavėjo el. paštu, bus
laikoma, kad Šalys sudarė Produkto pirkimo-pardavimo sutartį tikslu įsigyti mūsų siūlomą
Produktą Sutartyje nurodytomis sąlygomis. Jei po atlikto Užsakymo ir mokėjimo
pervedimo, dėl besikeičiančių žaliavų kainų ar papildomų produkto priedų bei kitų
pageidavimų (langų, durų tipo ir pan.), galutinė suma pasikeistų, apie tai Jus informuosime
el. paštu. Tokiu atveju Jūs turėsite atsisakyti Sutarties per 3 darbo dienas, Užsakymas nebus
pradėtas vykdyti, o sumokėtą sumą gražinsime per 14 kalendorines dienas nuo Sutarties
atsisakymo dienos.
V.10. Suderinus sąlygas dėl kainos pasikeitimo, Pardavėjas pradės vykdyti Užsakymą, o
Šalims nuo šio momento atsiras teisės ir pareigos, numatytos Sutartyje.
V.11. Standartinis produkto pristatymo laikas yra nuo 2 iki 8 dienų, jei Produktą
renkatės iš mūsų siūlomų pavyzdžių katalogo Elektroninėje parduotuvėje. Jei Pirkėjas
užsako individualų Produktą su specifiniais Pirkėjo pageidavimais, tuomet produkto
pagaminimo laikas gali siekti nuo 8 iki 12 dienų. Produkto pristatymo terminai gali
keistis priklausomai nuo prekybos užimtumo, todėl galutinis Produkto pristatymo terminas
nurodomas Sutartyje.

V.14. Produkto pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti Produkto su pasirinktu medžiagų
komplektu būklę, Produktų asortimentą, kiekį ir kokybę. Produkto išorinės išvaizdos
pažeidimus, Produkto asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas privalo kartu su
Pardavėjo atstovu apie tai pažymėti pažeidimų/neatitikimų akte. Produkto perdavimo metu
užfiksuoti pažeidimai/neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir
terminais.
VI. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
VI.1. Pirkėjas turi šias teises:
VI.1.1. Pirkti Produktus su pasirinktų medžiagų komplektu Pardavėjo Elektroninėje
parduotuvėje www.groziovita.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka;
VI.1.2. atsisakyti Užsakymo Taisyklėse nustatyta tvarka;
VI.1.3. atsisakyti Sutarties Taisyklėse nustatyta tvarka;
VI.1.4. pakeisti ar grąžinti įsigytus Produktus, medžiagas Taisyklių nustatyta tvarka.
VI.1.5. kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos
teisės aktuose.
VI.2. Pirkėjas įsipareigoja:
VI.2.1. Pirkdamas Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas privalo vykdyti savo
įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, Sutarties sąlygų ir kitų
sąlygų, aiškiai nurodytų Pardavėjo, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų;
VI.2.2. sumokėti už Užsisakytus Produktus bei medžiagas, priimti jas šių Taisyklių nustatyta
tvarka.
VI.2.3. Pasikeitus Pirkėjo Užsakymo formoje pateiktiems duomenims, nedelsiant apie tai
informuoti Pardavėją el. paštu.
VI.2.4. Jei Pirkėjas, Produkto pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti Produktą
ar kitas sukomplektuotas medžiagas, Pirkėjas privalo padengti Produkto ar medžiagų
pristatymo išlaidas.
VI.2.5. neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda
prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją
skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
VII. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
VII.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Elektroninės
parduotuvės funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti svetainėje esančių elementų
išdėstymą.
VII.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą. Tokiu
atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų Užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai
nėra priimami.
VII.3. Esmingai pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pvz., rinkos sąlygų, teisės aktų
pasikeitimas ir pan.), Pardavėjas turi teisę keisti siūlomų Produktų asortimentą, apimtį ar
būdą. Sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti papildomai
atsiradusias paslaugas ar paslaugų dalį. Pirkėjui išreiškus nesutikimą dėl pasikeitusių sąlygų,
jo užsakymas atšaukiamas, o sumokėtos sumos gražinamos Taisyklių nustatyta tvarka.
VII.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei:
VII.4.1. Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo
pateikimo;
VII.4.2. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu;
VII.4.3. jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tvarkymui.

VII.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pirkėjo pateikto Užsakymo, jei baigėsi Pirkėjo
pageidaujamo Produkto ar medžiagų atsargos, taip pat, jei Užsakymas pateiktas asmens,
kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės jo pateikti.
VII.6. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose
Bendrovės dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
VIII. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
VIII.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti
tik Taisyklių, Privatumo politikos nustatyta tvarka, laikantis Europos Sąjungos Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.
VIII.2. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir
priimti Pirkėjo grąžinamus Produktus ir medžiagas.
VIII.3. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali suteikti Pirkėjui užsakyto Produkto ar
medžiagos, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis
panašesnį Produktą ar medžiagą. Pirkėjui atsisakius priimti Produktą, kuris buvo siūloma
kaip analogiškas arba panašus, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus
per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais
atvejais atšaukti užsakymą.
VIII.4. Išnagrinėti Pirkėjo pateiktas rašytines motyvuotas pretenzijas per 20 kalendorinių
dienų nuo jos gavimo.
VIII.5. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos
Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.
IX. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
IX.1. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko reikalavimus, nustatytus Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame
duomenų apsaugos reglamente.
IX.2. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų
tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio
praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų
apdorojimo formų.
IX.3. Daugiau informacijos apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą galima rasti
Pardavėjo Elektroninės parduotuvės privatumo politikoje.
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
X.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
X.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
X.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.
Nepavykus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

0
Krepšelyje nėra produktų.